Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Juf van het Jonge kind, gevestigd te Venlo. Versie geldig vanaf 20 november 2023.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Juf van het Jonge kind. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Juf van het Jonge kind.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalings- en gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Juf van het Jonge kind erkend.

1.4 Juf van het Jonge kind garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Voor diverse materialen maakt Juf van het Jonge kind gebruik van afbeeldingen van Kate Hadfield Designs. Deze mogen in geen enkel geval worden gekopieerd of geknipt worden uit materiaal verkregen op www.jufvanhetjongekind.nl. Afbeeldingen van Kate Hadfield kunnen worden verkregen op: https://katehadfielddesigns.com

2. Zichttermijn / herroepingsrecht

2.1 Digitale producten: Juf van het Jonge kind verkoopt primair digitale lesmaterialen. Omdat het digitale producten betreft die direct na aanschaf te downloaden zijn, zijn alle aankopen in de Juf van het Jonge kind webwinkel definitief, en is er geen herroepingsrecht. Digitale producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 De aanschaf van een digitaal product van Juf van het Jonge kind geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school. Gebruik je het materiaal ook in andere klassen op school? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via notities in de webshop.

3.2 Het niet toegestaan dat Juf van het Jonge kind lesmaterialen, digitaal of afgedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.

3.3 De digitale leermiddelen die Juf van het Jonge kind aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Juf van het Jonge kind.

3.4 Zonder toestemming van Juf van het Jonge kind is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm. Aangeschafte aankopen en licenties zijn niet overdraagbaar.

3.5 Met de leermiddelen die Juf van het Jonge kind aan gebruikers ter beschikking stelt, wordt – in de versie zoals wij die ter beschikking stellen – geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.

3.6 In het geval je onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Juf van het Jonge kind wenden.

3.7 Het is de koper of gebruiker van het lesmateriaal niet toegestaan buiten eventueel aangeduide plaatsen wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.

3.8 Het is de koper of gebruiker niet toegestaan individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Juf van het Jonge kind, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Juf van het Jonge kind. Juf van het Jonge kind houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties / AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons privacybeleid op de website.

5.2 Juf van het Jonge kind respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Juf van het Jonge kind zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Juf van het Jonge kind slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Juf van het Jonge kind kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Juf van het Jonge kind en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Juf van het Jonge kind op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Juf van het Jonge kind behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen en kleuren op de internetsite van Juf van het Jonge kind gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Juf van het Jonge kind is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Juf van het Jonge kind alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Juf van het Jonge kind behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Juf van het Jonge kind gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Juf van het Jonge kind bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Juf van het Jonge kind is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen van het product.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de koper en Juf van het Jonge kind is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Juf van het Jonge kind is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de koper en Juf van het Jonge kind, tenzij de wet iets anders bepaalt.